TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında Tehlikeli Madde Taşımacılığı ile ilgili gönderen, paketleyen, dolduran, taşımacı vs. faaliyetleri gerçekleştiren işletmelerin tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam etmesi veya tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet alması zorunludur.

22 Mayıs 2014 tarih ve 29007 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ” ile iş yaşantımızda yeni bir kavram daha yer edinmeye başlamıştır.

Avrupa Birliği ve bağlayıcı uluslararası antlaşmalar sonucunda “Tehlikeli Madde” tanımlaması altında sıralanacak maddelerin; karayolu, denizyolu, havayolu vasıtası ile taşınmasını, üretim esnasında veya hammadde olarak depolanması ile ambalajlanması esaslarının nasıl uygulanacağını kapsamında düzenlemeye başlamıştır.

Bu tebliğ ile;

Bir takvim yılı içerisinde net 50 Ton ve üzeri miktarlarda işlem yapan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan olarak faaliyette bulunan işletmeler ile toplam araç taşıma kapasitesi elli ton ve üzeri olan taşımacılık işletmeleri,

Miktarına bakılmaksızın ADR Bölüm 1.1.3.6.3’te yer alan tablodaki taşıma kategorisi sıfır olan tehlikeli maddelerle iştigal eden ve tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan, gönderen, paketleyen, yükleyen ve dolduran olarak faaliyette bulunan işletmeleri,

İşletmeler tarafından istihdam edilecek veya danışmanlık hizmeti alınacak TMGD’leri,

Tehlikeli madde taşımacılığında görev alacak TMGD’lere yönelik eğitim verecek kuruluşlar ile yapılacak eğitim ve sınavları kapsar.

Bu tebliğ kapsamındaki tanımları sıralamak gerekirse;

ADR: Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasını,
Bakanlık: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını,
IATA DGR: Tehlikeli Maddelerin Havayoluyla Taşınması Düzenlemelerini,
IMDG Kod: Uluslararası Denizcilik Tehlikeli Yükler Kodunu,
İdare: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünü,
İşletme: Kamu kurum ve kuruluşları da dahil olmak üzere, kâr amacı bulunup bulunmadığına bakılmaksızın bu Tebliğ kapsamında faaliyetlerde bulunan gerçek veya tüzel kişileri,
RID: 1/6/1985 tarihli ve 18771 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Uluslararası Demiryolları Taşımalarına İlişkin Sözleşmenin (COTIF) C ana eki olan Tehlikeli Eşyaların Demiryoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Yönetmeliği,
Taşıt/Araç: Tehlikeli mal taşımacılığı alanında kullanılan ADR ve RID’da yer alan karayolu ve demiryolu taşıtlarını,
Tehlikeli madde: ADR/RID Ek A Bölüm 3.2’deki Tablo A’da yer alan maddeleri,
Tehlikeli madde güvenlik danışmanı (TMGD): İfa edeceği görev ve nitelikleri ADR/RID’ın 1.8.3’üncü kısmında belirtilen ve Bakanlık tarafından tehlikeli madde güvenlik danışmanı sertifikası düzenlenerek yetkilendirilen gerçek kişiyi,
Tehlikeli madde güvenlik danışmanı sertifikası (TMGDS): Bakanlığın yetkilendirdiği eğitim merkezlerinde tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimini alarak Bakanlıkça yapılan sınavda başarılı olmuş kişilere verilen veya ADR üyesi herhangi bir ülkeden alınmış tehlikeli madde güvenlik danışmanı belgesine istinaden düzenlenen sertifikayı,
Tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi yetki belgesi (TMGDEYB): Tehlikeli madde güvenlik danışmanı yetiştirmek amacıyla Bakanlık tarafından yetkilendirilen eğitim kuruluşlarına düzenlenen belgeyi,
Tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğiticisi (TMGDE): Tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi yetki belgesine (TMGDEYB) sahip eğitim kuruluşlarında görev yapan İdare tarafından yetkilendirilmiş eğiticileri,
Tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğiticisi belgesi (TMGDEB): TMGDEYB’ye sahip eğitim kuruluşlarında görev yapacak eğiticilere İdare tarafından düzenlenen belgeyi,
Yönetmelik: 24/10/2013 tarihli ve 28801 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliği, ifade eder.